Vårt miljöansvar

BetSil är en miljövänlig svensktillverkad produkt som enbart består av naturliga råvaror, den skadar inte miljön. Den är inte klassad som hälsofarlig. BetSil innehåller inga flyktiga organiska ämnen (VOC), inga gifter och är heller inte brandfarliga. När du använder BetSil behöver du inte vara orolig för din egen hälsa, du använder vanlig skyddsutrustning som glasögon och skyddshandskar.

Behandlar du ditt betonggolv med BetSil så får du en bättre arbetsmiljö på köpet. Golvet kommer att bli mer lättstädat då det inte suger åt sig oljor eller andra kemikalier. Det medför också att du använder mindre med starka rengöringsmedel. I många fall räcker det med att tvätta av golvet med ett naturligt rengörningsmedel och spola av golvet med vatten för att det skall bli rent. BetSil skapar hårda och slitstarka betonggolv som håller för framtida behov!

För lantbrukare och stallägare ger ett behandlat stall eller ladugård en bättre arbetsmiljö för både människor och djur då risken för bakteriespridning minskar eftersom urin och djurspill inte kan absorberas av betongen.

Utdrag ur vår Miljöpolicy:

 

– BetongFörsegling Scandinavian AB som äger varumärket BetSil skall tillverka och applicera produkter som skyddar betongytor från nedbrytning, förslitning eller kontaminering och därmed ge betongytan ökad livslängd.

– Vi skall värna om miljön genom att använda naturliga råvaror och modern, energisnål produktionsteknik.

– Vid applicering av medel skall hänsyn tas till omgivande miljö. All eventuell avfall skall hanteras enligt gällande miljölagsstiftning.

Per Ekman, VD

BetSil har bedömningen stort A hos SundaHus

 

Beskrivning av bedömningen Bedömningen av produkter baseras på olika egenskaper och indelas i fem klasser A, B, C+, C- eller D där A är bäst.
Följande är en beskrivning av vad varje bokstav står för: A: Produkter som:

1. ger minimal hälso- eller miljömässig påverkan kopplad till PRIO-egenskaper enligt Kemikalieinspektionen (dvs. cancerframkallande-, reproduktionsstörande-, hormonstörande-, allergiframkallande ämnen m fl.)
2. inte är klassificerade som hälso- eller miljöfarliga vid byggskedet
3. inte påverkar innemiljön negativt genom för höga emissioner av flyktiga organiska ämnen
4. ger minimalt bidrag till smogbildning
5. inte avger för höga halter av formaldehyd
6. ger minimal belastning på naturresurser och mindre bidrag till deponibergen
7. har en lång teknisk livslängd (gäller utvalda produktgrupper)
8. inte riskerar att bidra till ohållbara skogsbruk
9. har en hög transparens kring innehållet i produkten